GoFlyten Tjenester

                          

1. Teknisk installasjon: Vi kobler opp, og gir deg innlogging til ditt nye kvalitetsstyringsystem QM Process, og tilbakemeldingssystemet BackFeed. Grunnleggende informasjon legges inn. 2. Grunnleggende prosessanalyse: o Du besvarer et digitalt spørreskjema slik at grovstruktur på prosessene kan legges inn. o Systemet oppdateres etter tilbakemelding fra spørreundersøkelsen. o Sammen med konsulenten kartlegger dere prosessene ytterligere. o Eksisterende dokumentasjon blir avklart, funnet frem og lagt inn i QM systemet. o Strukturen i kvalitetssystemet justeres med de siste oppdateringer. o Vi foretar en grundigere gjennomgang av sentrale produkt og leveranseprosesser (15 prosessene) o Forslag til første prosessoversikt/flowchart utarbeides, blir justert og etterhvert godkjent. 3. Andre oppstartsaktiviteter: o Kick Off: Vi holder et komme i gang møte for å inspirere og gi grunnleggende forståelse for hva som ligger fremfor dere. Både ISO standarden og kunder legger vekt på ledelsens deltakelse i kvalitetsarbeidet. o Første risikoanalyse foretas, og resultatet bestemmer videre prioritering av hovedfokus. o Gjennomføring av systemopplæring o Første ledelsens gjennomgang foretas så snart det er hensiktsmessig. 4. BackFeed oppkobling og implementering: o Oppgavene som skal gjøres med QM systemet, og andre oppgaver, legges inn i BackFeed for oppfølging. o Grunnleggende opplæring i BackFeed systemet foretas, både innlegging og oppfølging. Det digitale verktøyet for automatisert behandling av avvik og alle typer tilbakemeldinger er koblet direkte mot kvalitetssystemet, og sikrer kontinuerlig forbedring. o Systemt settes i gang, og rutiner, kvalitetsmøter o.l iverksettes. 5. Grundig risikoanalyse: ISO 2015 styringssystemer er risikobasert i tillegg til prosessorientert, som 2008 utgaven var. Dette vil i praksis si at man skal vurdere risiko og muligheter på forhånd, og ta tak i de områdene som potensielt innehar størst risiko eller muligheter. Uforutsette ting knyttet til HMS, økonomi osv, skal helst ikke inntreffe dersom man har utført risikoanalyser, og følger opp funnene man har gjort. o Vi utfører grundige digitale risikoanalyser, kartlegger hvor det er størst risiko eller mulighet, følger opp funnene som er gjort i BackFeed, og legger ressursene der det er størst behov eller muligheter. Følgende risiko-områder kan kartlegges: o Ekstern risikoanalyse Samfunn o Ekstern risikoanalyse Økonomi o Markedsføring og markedsrelasjon o Evaluering av salg, distribusjon og kunderelasjon o Eiere, ledelse og organisasjon risikokartlegging o Økonomi og finans risiko o IT risikoundersøkelse o 15 Produkt og tjenesteleveranse o Personalarbeid risiko o HMS Norsok 6. Generelle prosesser tilpasses: Systemet renskes slik at det er samsvar med virkeligheten i alle prosesser: o 11 Markedsføring, o 12 Kundearbeid (kundetilfredshetsmåling), o 13 Økonomi og infrastruktur, o 14 Leverandører og innkjøp, (leverandørovervåking), o 16 Utgående logistikk, o 81 Personalarbeid, Personal kompetansekartlegging, o 82 Utvikling o Tilpasning til den enkelte ansatte o Prosesseier kobles på slik at prosessansvar er fordelt o Prosesser, og prosedyrer revideres og godkjennes 7. Aktuelle policyer utformes på hvert område 8. QM og HMS tilpasses: o Eksisterende dokumenter og prosedyrer kartlegges for QM og HMS. Dersom det ikke finnes fra før, opprettes nødvendig dokumentasjon. o HMS-QM gjennomgang for avklaring av vernerunder, HMS opplæring for ledere, mm o Loggføre og følge opp resultater i BackFeed o HMS årshjul legges inn og blir gått igjennom. Datoene fra årshjulet legges inn i BackFeed systemet med ansvarlige, slik at det kommer automatisk mail når aktiviteten skal gjennomføres. o Lage QM - HMS Håndbok o Sertifikat fra Fonn på system og samsvar med standard kan lages om ønskelig. o QM møter (månedlig gjennomgang) iverksettes, med gjennomgang av viktige saker, kompetansebygging mm 9. Interne målinger og kontroll: o Måling og kontroll opprettes og settes igang o Månedsrapporter lages på bakgrunn av tilbakemeldinger og oppfølging i BackFeed. o Kvalitetspolicy og kvalitetsmål opprettes og gjennomgås 10. Intern revisjon, nye krav i henhold til ISO styringssystemer 2015: o Revisjonsplan for virksomheten utarbeides og første revisjon gjennomføres og loggføres med resultater i BackFeed o Tilbakemeldinger fra BackFeed følges opp systematisk, som bevis på dokumentasjon for revisor o Avvik fra internrevisjoner saksbehandles og avsluttes. o IP (interessepart) analyse, og analyse av organisasjonens kontekst foretas. o Aktuelle resultater logges, behandles og følges opp i BackFeed 11. Revisjon av leverandører: o Revisjonsplan mot leverandører utformes, og minst en revisjon blir utført (Kan være en digital undersøkelse fra E-QUEST) o Resultater fra revisjon loggføres og følges opp i BackFeed o Eventuelle avvik fra leverandør-revisjon sendes leverandør og avsluttes. 12. Eventuelle revisjoner fra kunder: o Resultater fra revisjon loggføres og følges opp i BackFeed o Eventuelle avvik fra kunde-revisjon sendes kunde og avsluttes. 13. Implementering av 31000: Det ser ut for oss, som 31000 er implementert i alle de nye styringssystemene i 2015 utgaven. Derfor vil mye allerede være dekket ved bruk av våre systemer. Se punkt 5. I tillegg til punkt 5, utfører vi følgende analyser: o IP Analyse Ansatte o IP Analyse Kunder o IP Analyse  Ledelse o IP Analyse Leverandører o IP Analyse Offentlige Resterende områder fra 31000 som ikke er dekket, tas inn i systemet, og gjennomgås systematisk. Nødvendige policyer, prosedyrer og flowcharts som måtte mangle, opprettes og implementers i systemet. 14. ISO Sertifiseringsprosesser: o Prosedyrer, flowcharts og andre dokumenter kontrolleres for samsvar med ISO o Viktige revisorpunkter sjekkes mot systemet o Ledelsens gjennomgang oppdateres o BackFeed oppdateres slik at det er tilstrekkelig volum på ferdigbehandlede saker (Saksbehandlet og evaluert) o Lovpålagte og miljørelevante prosedyrer kobles på o Samsvarserklæringen opprettes og tilpasses o Sluttkontroll av system foretas o ISO Sertifisering prisforespørsel og tilbud innhentes o Revisjon gjennomføres og eventuelle avvik behandles og tilbakemeldes o Revisors endelige godkjenning og sertifikat mottas og henges på veggen o QM møter fortsetter, tilbakemeldinger gis og behandles, og kontinuerlig forbedring fortsetter….og fortsetter….og fortsetter. Vi hjelper deg i gang og på plass! Kontakt oss i dag om du har spørsmål, eller ønsker et uforpliktende tilbud!  Ring gjerne Christian Tolås på tlf: 913 89 776  
Fonn AS | Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10
5 nøkler til god flyt:
1.  Finn ut hvor du er 2.  Kartlegg stress og frustrasjoner 3.  Styr prosessene dine slik at de blir produktive 4.  Bygg kompetanse systematisk 5.  Kontroller hvordan det går                 Les mer
®

Hvordan blir du ISO 31000:2009 sertifisert:

GoFlyten Tjenester

Vi ønsker å tilby tjenester som hjelper virksomheter til å nå sitt fulle potensial.  
Kontakt oss Kontakt oss
Kontakt oss i dag om du har spørsmål, eller for et uforpliktende tilbud!
I et avklart samarbeid hjelper vi våre kunder å realisere potensialet som ligger i å redusere unødvendig ressursbruk. Vi ønsker å bidra til å redusere stresset og å øke konkurransekraften gjennom en bedre flyt.
Vi tilbyr følgende tjenester:

Tilbakemeldinger kan bli din

viktigste ressurs!

Tilbakemeldingsverktøyet BackFeed, lokaliserer og bidrar til å åpne flaskehalsene, og gjør at prosesser, kundeforhold og ansattforhold stadig forbedres. Fang opp avvik og tilbakemeldinger Loggfør tilbakemeldinger Behandle og videreutvikle tilbakemeldinger Beslutt tiltak Endelig et verktøy som gjør det enkelt å gi tilbakemeldinger! LES MER   
Kjp n Kjp n
kr 230.- pr mnd 

Enklere kvalitetsstyring!

Har du fått krav fra kunder om et oppegående kvalitetssystem? Har du utfordringer med å få til et QM system som stemmer overens med ISO standarden? Er du lei av et QM system som ikke fungerer i praksis? Da er QM Process kvalitets- systemet for deg: Det er enkelt Det er profesjonelt Det er arbeidsbesparende Det er klart for den nye ISO standarden Det fungerer i praksis Hvorfor bruke store ressurser på et vanskelig kvalitetssystem, når du kan bruke mindre på et enklere og mer tilgjengelig system? LES MER  
Kjp n Kjp n
kr 680.- pr mnd 
© Fonn Software AS Herandsvegen 300, 5628 Herand | 53 67 50 10